Libuňka

Libuňka je meandrující tok v údolní nivě tvořené kvarterními sedimenty. Je situována v Libuňské brázdě, která od sebe odděluje Turnovskou a Vyskeřskou vrchovinu.

Přírodní památka Libuňka byla zřízena vyhláškou č. 6/1998 Správy chráněné krajinné oblasti Český ráj ze dne 21.3.1998.

Přírodní památka Libuňka zajišťuje územní ochranu přirozeně meandrujícímu toku říčky Libuňky od km 8,00 do 10,600 včetně náhonu na Jankovu tůň a samotné Jankovy tůně, v nadmořské výšce 264 – 276 m n.m.. V krajině má ekologicko-stabilizační funkci. Přírodní památka leží v zemědělsky intenzivně využívané části Libuňské brázdy.

Posláním přírodní památky je ochrana přirozeně meandrujícího úseku toku včetně zrevitalizované Jankovy tůně a zapojených břehových porostů.

Dlouhodobým cílem je zachování stávajícího příznivého stavu přírodní památky v zájmu udržení významných geomorfologických a biologických hodnot území.

Celková výměra přírodní památky je 3,7983 ha.

Jankova tůň Ledňáček říční Sýkora modřinka

Správa CHKO Český ráj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt