Podloučky

Přírodní památka Podloučky je součástí vyhlášené evropsky významné lokality Průlom Jizery u Rakous (kód CZ0510191).

Údolí Podloučky se nachází SV od města Turnov, v nadmořské výšce 263–436 m n. m., z větší části na území okresu Semily. Je utvářeno dvěma sbíhajícími se větvemi svažujícími se JZ od obce Loučky a SZ od obce Klokočí. Údolí ústí u řeky Jizery u osady Betlémský mlýn. V roce 2001 se území stalo součástí CHKO Český ráj a v rámci zonace bylo zařazeno do druhé zóny ochrany přírody. Od roku 1996 se podařilo na velké části luk obnovit kosení.

Přírodní památka Podloučky byla vyhlášena nařízením Správy CHKO Český ráj č. 2/2010 ze dne 5.11.2010.

Předmětem ochrany jsou luční společenstva xerotermních trávníků a lesní společenstva zachovalých květnatých bučin s výskytem zvláště chráněných druhů organismů vyvinutá na geologickém podloží slinitých pískovců.

Dlouhodobým cílem je zabezpečit ochranu vápnomilných a holých květnatých bučin a udržovat stanovištní podmínky nezbytné pro ochranu význačných lučních druhů vyžadujících lidskou péči – kosení a údržba luk.

Celková výměra přírodní památky je 116,74 ha.

Podloučky Podloučky Okrotice bílá

Správa CHKO Český ráj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt