Údolí Plakánek

Území přírodní rezervace je součástí vyhlášené evropsky významné lokality Údolí Plakánek (kód CZ0214025) o rozloze 89,6777 ha. V kaňonovitém údolí říčky Klenice a Veseckého potoka se zachovaly fragmenty společenstev skalních masivů, lesů a mokřadů. Vyskytuje se zde řada ohrožených rostlin a živočichů. V území přírodní rezervace byla v roce 2015 vybudována naučná stezka Plakánek.

Přírodní rezervace Údolí Plakánek byla zřízena vyhláškou č. 2/1999 Správy chráněné krajinné oblasti Český ráj ze dne 24.5.1999.

Posláním přírodní rezervace je ochrana údolní nivy kaňonovitého údolí horního toku Klenice a přilehlých porostů.

Dlouhodobým cílem péče je ochrana skalního a nivního ekosystému, udržení a případně zlepšení biodiverzity všech společenstev; udržení a zlepšení stavu chráněných a ohrožených druhů včetně jejich biotopů. Základním cílem péče o lesní ekosystémy je zachování, ochrana a podpora bohaté druhové, věkové, horizontální a vertikální struktury porostů odpovídajících stanovišti a ponechání kostry nejstarších stromů a hloučků po celé ploše do rozpadu. Základním cílem péče o nivní a vodní společenstva je snaha o udržení a zlepšení stavu vhodnou extenzivní péčí podle nároků jednotlivých chráněných druhů organismů.

Celková výměra přírodní rezervace je 90,82 ha

PR Údolí Plakánek Upolín nejvyšší (Trollius altissimus) PR Údolí Plakánek

Správa CHKO Český ráj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt