Louky

Historicky se louky rozkládaly na mnohem rozsáhlejších plochách, většina jich ale byla rozorána, odvodněna a nenávratně zničena. Kvetoucí druhově bohaté louky byly nahrazeny nadměrně hnojenými lány uměle vyšlechtěných druhů trav. V posledních deseti letech se podařilo tento trend omezit a na významných a chráněných lokalitách zastavit. Nicméně v souvislosti s navracením půdy majitelům a útlumem zemědělské velkovýroby je mnoho luk a pastvin ponecháno ladem a nebezpečně zarůstá plevely a náletem dřevin. Luční společenstva se díky péči člověka v krajině Českého ráje vyvíjela po staletí. Louky jsou nejen stanovištěm vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů, ale také zdrojem léčivých bylin, potravy pro zvířata a chrání půdu před erozí. Naší povinností je louky chránit a vytvářet podmínky pro jejich obnovu a péči.

  • Květnaté louky poskytují kvalitní seno a mají další důležité funkce v krajině. Vyšší počet rostlinných druhů zabezpečuje dostatek minerálů a stopových prvků důležitých pro výživu hospodářských zvířat, seno má výborné dietetické vlastnosti. Přítomnost vikvovitých rostlin zajišťuje přirozené hnojení atmosférickým dusíkem.
  • Květnatá louka svou vysokou pokryvností chrání půdu před větrnou a vodní erozí.
  • Rostlinné i živočišné druhy jsou nositeli genetických informací, které jsou nenahraditelné. Mnohé z nich mohou být v budoucnosti pro člověka významné. Louky jsou pro mnoho živočichů primárním životním prostředím. Většina druhů hmyzu je úzce specializovaná a ke svému životu potřebuje příslušné druhy rostlin a naopak rostliny potřebují své opylovače.
    Větší počet druhů zvyšuje ekologickou stabilitu krajiny.
  • Louky, na rozdíl od orné půdy, značně zpomalují odtok vody a výrazně zabraňují erozi. Lepší struktura půdy umožňuje snadnější zásak vody a její lepší akumulaci.
  • V oblastech chudých na srážky louky déle udržují vodu v půdě.

Mezofilní ovsíkové louky

Tyto druhově bohaté louky (až 50 druhů) se nacházejí na svazích, v blízkosti sídel, na živinami dobře zásobených půdách. Typické druhy: ovsík vyvýšený, chrastavec rolní, jetel luční, kakost luční, kopretina bílá, kozí brada východní, lomikámen zrnitý, řebříček obecný, škarda dvouletá, zvonek rozkladitý. Ovsíkové louky musí být pravidelně dvakrát ročně koseny, příležitostně 
i přepásány.

Vlhké bezkolencové louky

Luční porosty s bezkolencem se vyskytují na střídavě zamokřených půdách. Jsou vzácné a chráněné. Další typické druhy: metlice trsnatá, svízel severní, mochna nátržník, hadí mord, čertkus luční, kosatec sibiřský. Pokud louky nejsou alespoň jednou ročně koseny, zarůstají náletem dřevin.

Aluviální psárkové louky

Čerstvě vlhké louky nalezneme v zaplavovaných územích na hlubokých, živinami dobře zásobených půdách. V minulosti byla většina těchto luk odvodněna. Typické druhy: psárka luční, medyněk vlnatý, kohoutek luční, pryskyřník plazivý, krvavec toten, pampeliška lékařská. Pokud nejsou koseny zarůstají kopřivou a rákosem.

Suché trávníky

Druhově bohaté louky s širokolistými bylinami rostou na jižních teplých svazích, na půdách s obsahem vápníku. Vyskytují se na nich vzácné druhy rostlin a jsou chráněné. Typické druhy: sveřep vzpřímený, pupava bezlodyžná, jitrocel prostřední, šalvěj luční, čičorka pestrá, hořeček brvitý. Louky je nutné alespoň jednou za dva roky pokosit nebo spást a zbavovat náletu dřevin.

Vlhké pcháčové louky

Vlhké až mokré louky rostou na podmáčených půdách v údolích potoků a na prameništích. V minulosti byly odvodňovány, likvidovány a proto musí být chráněny. Typické druhy: děhel lesní, rdesno hadí kořen, ostřice, pcháč šedý, prstnatec májový, úpolín obecný. Pcháčové louky se musí pravidelně kosit.

Správa CHKO Český ráj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt