Přírodní poměry

 

Přírodní prostředí Českého ráje začalo být člověkem pozměňováno již před 7000 lety. Díky geomorfologické členitosti a výrazné povrchové mnohotvárnosti zde však nikdy nedošlo k úplné velkoplošné devastaci krajiny a do dnešní doby zde zůstala zachována mozaika původních biotopů - ostrůvky přirozených lesních společenstev, mokřadní louky, rašeliniště a slatiniště, litorální vegetace kolem rybníků, přirozené břehové porosty, stepní vegetace či mezofilní louky. Tyto segmenty jsou významnými zdroji biodiverzity pro okolní krajinu.V závislosti na různosti biotopů nacházíme v Českém ráji různá společenstva, v malé míře původní, přirozené a polopřirozené, většinou již pozměněné civilizačním vývojem.

 

Přestože květena Českého ráje je v globálním pohledu definována jako chudá, právě v důsledku vysoké rozmanitosti biotopů zde bylo možné potvrdit výskyt téměř 1000 druhů vyšších rostlin. Tyto zpravidla mikrolokality jsou vedle obecně známého fenoménu geomorfologických tvarů dalším významným předmětem ochrany přírody v Českém ráji.Také fauna je obrazem velké členitosti a různorodosti poměrů, polohy Českého ráje na přechodu nížin a podhůří hor, migračních vazeb se sosedními regiony i změn charakteru původních ekosystémů činností člověka. Celový počet druhů velmi významně ovlivňuje přítomnost vodních a dalších mokřadních stanovišť. Hmyzí faunu lze charakterizovat jako středně bohatou s teplomilnými druhy zejména v jižní a západní části území a naopak s podhorskými prvky ve vyšších nadmořských výškách a v inverzních polohách. Fauna obratlovců je především v rámci pískovcových oblastí dosti bohatá s vysokým podílem druhů vod a mokřadů.

Správa CHKO Český ráj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt