Správa CHKO Český ráj >> Činnost pracoviště

Činnost pracoviště

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR je organizační složkou státu dle § 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění. Je zřízena s účinností od 1. 1. 2015 zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR je správním úřadem ve smyslu čl. 79 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky.

 

Předmět činnosti:

  • Výkon státní správy v obvodu územní působnosti Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
  • Odborná podpora výkonu státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny
  • Zajišťování péče o chráněná území v obvodu územní působnosti Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
  • Informační a osvětová činnost
  • Poskytování finanční náhrady za ztížené zemědělské a lesnické hospodaření dle § 58 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, na území celé České republiky vyjma území národních parků a jejich ochranných pásem a chráněné krajinné oblasti Šumava.
  • Další činnosti z pověření Ministerstva životního prostředí dle § 78 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

 

Regionální pracoviště Liberecko, oddělení Správa CHKO Český ráj vykonává státní správu na území chráněné krajinné oblasti Český ráj, v národních přírodních památkách Bozkovské dolomitové jeskyně a Strážník a jejich ochranných pásmech v rozsahu určeném zákonem.

Správa CHKO Český ráj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt