Natura 2000

NATURA 2000 je soustava chráněných území, která jsou významná v Evropské unii. Protože i Česká republika je členem EU, je povinna sjednotit svou právní ochranu přírody s evropskými předpisy. Jedním z takových předpisů je Směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích).

Cílem soustavy NATURA 2000 je ochrana biologické rozmanitosti zachováním nejhodnotnějších přírodních lokalit na území Evropské unie prostřednictvím vzájemného sladění zájmů ochrany přírody se způsobem jejich obhospodařování.

Zapojením do soustavy NATURA 2000 se naše cenné přírodní lokality začlení do celoevropského přírodního dědictví.

Celkovou přípravu soustavy NATURA 2000 v České republice zajišťuje Ministerstvo životního prostředí. Garantem zodpovídajícím za odborné podklady je Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Předjednáním návrhů evropsky významných lokalit byla pověřena Správa Chráněné krajinné oblasti Český ráj.

Na základě směrnice o stanovištích byly odborným garantem (AOPK) navrženy zvláštní oblasti ochrany (Special Areas of Conservation - SAC), které vyžadují územní ochranu. Tyto lokality se předjednaly s jejich vlastníky a uživateli s cílem najít optimální řešení v hospodaření na těchto pozemcích. Pokud je nutné některé činnosti či způsob v hospodaření kvůli ochraně přírody omezit, stát bude zajišťovat kompenzaci vzniklé újmy. Hospodaření v krajině, které nemá negativní vliv, není třeba omezovat, ale i v budoucnosti v něm pokračovat. Pokud hospodář provádí v krajině takové zásahy, které vedou k jejímu zlepšení, má možnost na tato opatření získat od státu dotaci.

Dle přílohy I této směrnice byly vybrány typy přírodních stanovišť, které jsou z celoevropského pohledu významné a je třeba pro ně vyhlásit chráněné území. V CHKO Český ráj byla vybrána území zachovalých lesních a lučních společenstev podél řeky Jizery - Průlom Jizery u Rakous.

Příloha II stanovuje druhy rostlin a živočichů, celoevropsky významných, pro které je třeba zajistit územní ochranu. V Českém ráji bylo navrženo celkem 9 území pro kapradinu vláskatec tajemný, mech srpnatku fermežovou, orchidej hlízovec Loeselův, motýla modráska bahenního, rybu sekavce písečného a netopýry vrápence malého, netopýra velkého, netopýra brvitého, netopýra černého.

Evropsky významné lokality jsou uvedeny v národním seznamu schváleném Vládou zaslané Evropské komisi. Komise ověří, 
zda předložený návrh zajišťuje dostatečnou ochranu a pokud ne, tak vyzve Českou republiku k jeho doplnění.

Do tří let od vstupu do EU společně vznikne evropský seznam, který bude konečnou dohodou o povinnosti České republiky chránit významná území v soustavě NATURA 2000. Součástí soustavy NATURA 2000 se tato území stanou po vyhlášení za zvláště chráněné území, dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Na území CHKO Český ráj tuto podmínku všechny lokality splňují, protože již zvláště chráněným územím jsou.

Evropsky významné lokality na území CHKO Český ráj:

  • Přírodní rezervace Údolí Plakánek zahrnuje kaňonovité údolí se zalesněnými svahy a mokřadními loukami a fragmenty lužních lesů v nivě Klenice a Veseckého potoka. Území je z evropského pohledu zařazeno pro ochranu vláskatce tajemného. Tato kapradina je vázaná na stinná místa drobných jeskyněk a zářezů v pískovcových masívech se stabilním mikroklimatem. Další lokalitou pro vláskatec tajemný je část toku Kněžmostky v úzkém údolí mezi Novou Vsí a Drhleny.
  • Podtrosecká údolí představují soustavu kaňonovitých údolí s fragmenty lužních lesů a komplexem mokřadních luk v nivě říček Žehrovky a Jordánky. Do soustavy NATURA 2000 jsou zařazena spolu s Hruboskalskem a Zeleným dolem jako území pro ochranu tří rostlinných druhů: vláskatce tajemného, mechu srpnatky fermežové a kriticky ohrožené orchideje hlízovce Loeselova, a pro ochranu pěti druhů živočichů: modráska bahenního, drobné rybky sekavce písečného a netopýry vrápence malého, netopýra brvitého a netopýra černého.
  • Kvůli netopýrům jsou kromě Příhrazských skal a Podtroseckých údolí s Hruboskalskem zařazeny další tři drobnější lokality. Pro ochranu netopýra velkého a vrápence malého je navržena jeskyně Sklepy a jedna z chalup na Podháji pod Troskami. Jedna z nejvýznamnějších letních kolonií vrápence malého, spolu s menšími koloniemi netopýra velkého a brvitého je na hradě Kost.
  • Přírodní rezervace Příhrazské skály představují pískovcové skalní město s charakteristickými stinnými roklemi, skalními masivy a věžemi, s nejzachovalejšími lesními komplexy, zejména bučinami. Předmětem evropské ochrany je vláskatec tajemný a tři netopýří druhy: vrápenec malý, netopýr brvitý a netopýr černý.
  • Průlomem Jizery je nazváno území mezi Turnovem a Malou Skálou, které zahrnuje komplex údolní nivy Jizery s jejím mohutným meandrem u Rakous, svahových bučin a suťových lesů, pískovcových skalních bludišť a teplomilných trávníků na slunných svazích. Kromě tří stávajících přírodních rezervací: Klokočské skály, Na hranicích a Bučiny u Rakous, jsou tu zahrnuty i údolí Podlouček a Besedické skály navrhované k vyhlášení přírodních památek a rezervací. Celý tento komplex je významný výskytem řady druhů orchidejí i dalších chráněných a ohrožených druhů, např. hořec křížatý, hořeček brvitý, lilie zlatohlavá nebo měsíčnice vytrvalá.

Více informací: http://www.natura2000.cz

Správa CHKO Český ráj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt