Zonace CHKO Český ráj

Chráněná krajinná oblast Český ráj je rozdělena do čtyř zón odstupňované ochrany přírody.

I. zóna zahrnuje území s nejvýznamnějšími přírodními hodnotami, zejména přirozené nebo málo pozměněné ekosystémy a další mimořádně hodnotná území.

  • Cíl: uchování nebo postupná obnova samořídících funkcí a maximální omezení lidských zásahů
  • Využití: nejjemnější formy hospodaření na loukách a v lesích, revitalizace toků, redukce turistických cest

 

II. zóna zahrnuje území hospodářsky využívaných lesních a zemědělských ekosystémů s místně uchovalými přírodními hodnotami vhodná pro šetrné hospodářské využívání, území s mimořádně dochovanou lidovou architekturou.

  • Cíl: udržení přírodních hodnot a zvyšování druhové a prostorové rozmanitosti ekosystémů
  • Využití: šetrné formy hospodaření na loukách a v lesích, zatravňování orné půdy, zachování extenzivních sadů, redukce turistických cest

 

III. zóna zahrnuje člověkem značně pozměněné ekosystémy, intenzivně využívané lesní a zemědělské pozemky a nesouvisle zastavěná území sídel s územní rezervou.

  • Cíl: udržení a podpora využívání pro ekologicky optimalizované lesní hospodářství a zemědělství, ochrana typického krajinného rázu, vhodné formy turistiky a rekreace
  • Využití: běžné lesní hospodaření s cílem dosáhnout co nejpřirozenější skladby, běžné luční a pastevní hospodaření
    s postupným převedením na ekologické zemědělství, protierozní opatření na orné půdě, výstavba respektující charakter osídlení a dotvářející krajinný ráz, využití území pro veřejnost na principech trvalé udržitelnosti

 

IV. zóna zahrnuje člověkem poškozené části přírody a souvisle zastavěná území sídel s územní rezervou.

  • Cíl: zabezpečení prostoru pro rozvoj obcí
  • Využití: výstavba respektující charakter osídlení a dotvářející krajinný ráz, využití území pro veřejnost na principech trvalé udržitelnosti

 

Vyhlášku č. 488/2004 Sb., o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Český ráj a mapové zákresy zonace v CHKO Český ráj si můžete stáhnout v Dokumentech ke stažení/ Zóny odstupňované ochrany přírody CHKO Český ráj.

 

Podrobné znázornění území do jednotlivých zón odstupňované ochrany přírody si můžete prohlédnout v mapové aplikaci MapoMat.

 

Zonace

Správa CHKO Český ráj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt