Péče o krajinu

Management 2006 CHKO Český Ráj

Lesní hospodářství

V lesích byly realizovány projekty jejichž cílem bylo zvýšení podílu původních listnatých dřevin a jedle v nejcennějších územích CHKO tj. v NPP Suché skály, PR Hruboskalsko, PR Prachovské skály, PR Klokočské skály a PR Údolí Plakánek. Finančně byla podpořena výstavba lesních oplocenek o délce 5,318 km. Bylo vysázeno 15.215 sazenic buku lesního, 11.170 sazenic dubu letního a zimního, 2.000 sazenic jedle bělokoré. Celkově bylo k úpravě druhové skladby lesa vynaloženo 797.219 Kč. 
Z důvodu zachování přírodních fenoménů PR Podtrosecká údolí a PR Údolí Plakánek byly podpořeny lanovkové technologie přibližování dříví jako technologie šetrnější 
v porovnání s klasickým vlečením klád za traktorem. Vícenáklady na lanovkové technologie stály 283.739 Kč. Za účelem ochrany místního genofondu jedle bělokoré bylo z uznaných porostů sebráno více jak 700 kg šišek. Jedle jsou pěstovány ve školkách v Hodkovicích nad Mohelkou, v Pusté Proseči a v Řečanech nad Labem.

Údržba luk a pastvin

Kosení a pastvu travních porostů a vyřezávání náletů se podařilo zajistit na celkové výměře 113 ha. Pokosená hmota byla odvezena, na nepřístupných plochách byla pálena nebo ponechána na speciálně vybudovaných kompostech, které slouží 
k rozmnožování a přezimování živočichů. Tradičně byly pokoseny nebo vypaseny louky v přírodních rezervacích Údolí Plakánek, Podtrosecká údolí, Příhrazské skály, Bažantník, v přírodních památkách Oborská luka, Rybník Vražda, Libunecké rašeliniště, Vústra, Meziluží, na šesti přechodně chráněných plochách v Záborčí, Mašově, Kacanovech, Rovni, Horním Lochově a na dalších lokalitách II. zóny odstupňované ochrany přírody Podloučky a  Komárovský rybník.

Kosení luk a pastva je nezbytná pro zachování společenstev chráněných a ohrožených druhů rostlin a na ně vázaných živočichů. Druhým důvodem je zachování biodiverzity. Do údržby luk bylo  z Programu péče o krajinu  uvolněno 1.780.345,-Kč.

Dřeviny rostoucí mimo les

Podařilo se opravit   značení všech památných stromů v CHKO Český ráj. Bezpečnostní a zdravotní řezy byly provedeny 
u 4 památných lip v Libošovicích a na  62 památných stromech v Arboretu Bukovina u Hrubé Skály. Za památný byl vyhlášen dub 
v Zámostí. Z programu péče o krajinu bylo uvolněno 226.535 Kč. Pokračovala rekonstrukce lipové aleje Turnov – Sedmihorky. Zdravotní a bezpečnostní řez 27 stromů byl proveden za mimořádných podmínek arboristickou firmou ARBONET. Akce byla financována Ředitelstvím silnic a dálnic v Liberci.

Likvidace skládek a úklid převisů a jeskyní

Na celém území CHKO byly odstraněny další drobné černé skládky, v PR Hruboskalsko a PR Příhrazské skály byl navíc proveden plošný sběr odpadků před a po letní turistické sezóně.  Na území Klokočských skal a Drábovny pokračovala likvidace černých staveb v jeskyních a pod převisy v rámci programu Obnova skalních dutin. Z programu péče o krajinu bylo uvolněno 165.000 Kč.

Invazní druhy rostlin a živočichů

Na 26 lokalitách o celkové ploše 1,8 ha proběhla chemická likvidace křídlatky. Účinnost zásahu byla 70%. Nově bylo objeveno 
5 lokalit s výskytem bolševníku velkolepého. Na těchto lokalitách o celkové ploše 0,3 ha byl proveden zásah spočívající 
v odstřižení a spálení květenství tak, aby došlo k zabránění vysemenění, a rostliny byly současně ošetřeny chemickým postřikem. Pokračovala likvidace netýkavky žláznaté vytrháváním a kosením rostlin před rozkvětem v povodí Libuňky, Žehrovky, PR Hruboskalsko, PR Bučiny u Rakous, PP Vústra, Podloučky. První zásah probíhal v době do 5.července a následné zásahy vždy po 10 – 12 dnech tak, aby nedošlo k  vysemenění rostlin. Na jednotlivých lokalitách bylo provedeno 7 – 8 zásahů. Celkem byla takto ošetřena plocha 41,7 ha. V PR Údolí Plakánek na břehu Pilského rybníka byl likvidován na ploše 0,2 ha šířící se trnovník akát. Na návsi v památkové rezervaci Mužský byly chemicky ošetřeny památné jírovce proti invaznímu motýlku z jižní Evropy klíněnce jírovcové. Celkem bylo na likvidaci invazních druhů z programu péče o krajinu vynaloženo 412.020 Kč.

Podpora populací ohrožených druhů  a záchranné transfery

V březnu, při jarním přemisťování žab na jejich rozmnožovací místa, byly na kritických místech podél silnic u rybníka Vidlák, Věžák a v Rakousích nainstalovány sítě a záchytné nádoby pro odchyt obojživelníků. Žáby a čolci byly 2x denně vybíráni a přenášeni přes silnice na místa páření. Celkem bylo přeneseno více jak 2000 ks obojživelníků. Byly provedeny drobné technické úpravy na loukách  a na Veseckém potoce. Opět byly opraveny mříže v jeskyních, které zajišťují ochranu  míst pro rozmnožování a zimování chráněných netopýrů.

Z programu péče o krajinu bylo uvolněno 119. 929 Kč.

Protierozní opatření  a naučné stezky

Podařilo se ve spolupráci s turnovskými horolezci dokončit opravu turistické stezky v PR Hruboskalsko v lokalitě Adamova lože. Novinkou bylo použití kokosových sítí na obnažená úpatí skal. Tyto sítě by měly zamezit další erozi. Oprava zábradlí byla provedena v centrální částí Prachovských skal.  Pro návštěvníky Hruboskalského skalního města se podařilo dokončit rekonstrukci naučné stezky Hruboskalskem a byl vydán průvodce ve spolupráci s ČSOP Křižánky a Sedmihorky. 
Autorkou nádherných informačních panelů je turnovská výtvarnice Vlasta Matoušová, část vědeckých ilustrací  živočichů a rostlin zapůjčil vědecký ilustrátor Květoslav Hísek. Z Programu péče o krajinu bylo uvolněno celkem 414. 826 Kč.

Správa CHKO Český ráj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt