Stráž přírody

Stráž přírody je definována v § 81 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

 

Posláním stráže přírody je kontrola dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny.

 

Stráž přírody ustanovují krajské úřady, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a správy národních parků (dále jen "ustanovující úřady") z řad zaměstnanců orgánů ochrany přírody nebo dobrovolných spolupracovníků.

 

 

Náplň práce stráže ochrany přírody

 • kontrola dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny, především základních a bližších ochranných podmínek CHKO a maloplošných zvláště chráněných území
 • blokové řízení na místě
 • podklady pro přestupková řízení
 • průběžný monitoring stavu krajiny
 • osvěta, výchova a informační činnost přímo v terénu
 • spolupráce s Policií ČR

Stráží přírody může být ustanovena fyzická osoba, která:

 • je občanem České republiky,
 • je starší 21 let,
 • nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin,
 • má způsobilost k právním úkonům,
 • je zdravotně způsobilá,
 • prokázala znalost práv a povinností stráže přírody podle tohoto zákona a znalost souvisejících předpisů,
 • složila před ustanovujícím úřadem slib tohoto znění: "Slibuji, že jako stráž přírody budu s největší pečlivostí a svědomitostí plnit povinnosti při kontrole dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny, že budu při výkonu této činnosti dodržovat právní předpisy a nepřekročím oprávnění příslušející stráži přírody."

Stráži přírody vydá ustanovující úřad služební odznak se státním znakem a průkaz stráže přírody. V průkazu stráže přírody současně stanoví obvod její působnosti. Ustanovující úřad vede evidenci stráží přírody.

  

Strážci jsou oprávněni:

 • zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy na ochranu přírody,
 • ukládat a vybírat blokové pokuty za přestupky na úseku ochrany přírody,
 • vstupovat na cizí pozemky za podmínek stanovených v § 62 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zadržet ke zjištění totožnosti osobu, kterou přistihnou při porušování právních předpisů o ochraně přírody a krajiny, a odevzdat ji orgánu Policie České republiky; přistižené osoby jsou povinny uposlechnout,
 • požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, pokud nemohou splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky.

 

 Koordinátor stráže:  Petr Kořínek, e-mail: petr.korinek@nature.cz

Správa CHKO Český ráj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt